Általános szerződési feltételek

Az általános szerződési feltételek (a továbbiakban ÁSZF) kiterjednek a Redőny Control Kft. (továbbiakban Vállalkozó) által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a Felek között létrejövő szerződés rendjét, az egyeztetés módját, feltételeit, a teljesítést és meghatározását, továbbá a szerződés módosításának és megszűnésének eseteit.

SZERZŐDŐ FELEK

Vállalkozó, mint Redőny Control Kft. (továbbiakban Vállalkozó) adatai:

Megrendelést végző személy (továbbiakban Megrendelő) az a természetes vagy jogi személy, aki igénybe veszi a Vállalkozó szolgáltatásait.

Vállalkozó és Megrendelő a továbbiakban együtt Felek.

Felek egyöntetűen elfogadják, hogy mind a papír alapú, mind az elektronikus levelezést (e-mail) elfogadják az értesítések hivatalos formájának: megrendelés, visszaigazolás, lemondás, jóváhagyás, megrendelés módosítása vagy más esetben.

Megrendelő a Vállalkozóval folyatott elektronikus felületen (e-mail) keresztül történő megrendelésével, vagy megrendelőlap, esetleg szerződés aláírásával (ezek együttes megnevezése a továbbiakban Megrendelés) elfogadja az ÁSZF-ben foglaltakat – ez a Megrendelés feltétele –, mely ismeretének hiánya, nem ad mentességet a betartása alól. Vállakozó egyedi megrendelések és tartós együttműködések, valamint szerződéses jogviszony esetében is ez alapján nyújtja szolgáltatásait a Megrendelő részére, amennyiben írásban máshogy nem rendelkeztek.

Az ÁSZF-ben foglaltaktól Megrendelő és Vállalkozó közös megállapodással írásban eltérhetnek.

Amennyiben Felek jogviszonyára irányadó szerződés másképp nem rendelkezik, úgy az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha arra a szerződés kifejezetten nem utal. Ha a Felek között létrejött egyedi szerződés és az ÁSZF között ellentmondás van, úgy az egyedi szerződés rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni.

Szolgáltatások

  • Nyílászárók bontása, beépítése.
  • Redőnyök, szúnyoghálók, szúnyoghálós ajtók, redőnylamellás garázskapuk gyártása, beépítése, 
  • Zsalúziák, roletták, reluxák szalagfüggönyök beépítése
  • Lakossági és ipari garázskapuk beépítése.

Megrendelő ajánlatkérésének tartalmaznia kell minden olyan információt és elvárást, amely a feladat megvalósításához szükséges (megrendelendő termékek mérete, színe, típusa, a termékek beépítésének helyszíne, műszaki, technikai paraméterek megadása, stb.). 

Hiányos, elégtelen ajánlatkérés esetén a Vállalkozó igyekszik a Megrendelővel együttműködve, rövid időn belül, pontosan meghatározni a megrendelői igényeket.

Az információk hiányossága miatti késedelemért vagy lehetetlenüléséért a Vállalkozót nem terheli felelősség. 

Az ajánlatkéréstől megrendelésig történő folyamat személyesen (felmérés, egyeztetés) illetve elektronikus formában valósul meg. Akár több alkalommal is egyeztetésre kerülhetnek a megrendelt tételek, melyet Megrendelő visszajelzései alapján dolgoz át, módosít a Vállalkozó.

Ha a munka megvalósításának költsége a teljesítés során módosul (például a Megrendelő új kérésekkel áll elő, vagy előre nem látható költségek merülnek fel), úgy a Tervező egy módosított ajánlatot készít, illetve a munkát felfüggeszti annak visszaigazolásáig. A felmerült többletköltségek csak akkor érvényesíthetők, ha ezen módosított árajánlatot a Megrendelő írásban visszaigazolja. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó elvállalja, legyártja, legyártatja, leszállítja, beépíti az megrendelésben szereplő terméket. 

A gyártás előleg befizetésével kezdődik meg. 

Az megrendelés kizárólag a tételekben felsorolt szerkezetekre és kiegészítőkre vonatkozik, egyéb tétel külön megrendelés tárgyát képezi. 

A teljes vételár kiegyenlítéséig a termékek a Redőny Control Kft. tulajdonát képezik.

Az előlegről szóló díjbekérő levél kiállítására a Vállalkozó az árajánlat elfogadásának és/vagy a megrendelés napján válik jogosulttá, melynek fizetési határidejét a Vállalkozó határozza meg. Amíg Megrendelő az előleg összegét nem teljesíti hiánytalanul, addig a Tervező nem teljesíti a szerződés szerint fennálló feladatokat.  A előlegbekérő kiegyenlítését követően előlegszámla kerül kiállításra.

Gyártási határidő: megrendeléstől és előlegfizetéstől számított 60nap.

Szállítási, beépítési határidő: megrendeléstől és előlegfizetéstől számított 90 nap.

A Felek részéről egyöntetűen elfogadott végleges megrendelést követően Vállalkozó kijelenti, hogy mint a szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és tapasztalattal rendelkező cég, birtokában van a kivitelezéshez szükséges tudásnak, szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a kivitelezés pontos részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól, valamint a kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról. 

Fizetési mód, fizetési késedelem

Amennyiben az egyedi szerződés az ÁSZF-ben megfogalmazottaktól eltérően nem rendelkezik, úgy a megrendelés ellenértékét Megrendelő banki átutalással köteles a Vállalkozónak megfizetni 8 napon belül, vagy egyeztett időpontban készpénzben a pénztárba befizetni.

A számla megfizetését a felek akkor tekintik teljesítettnek, amikor az összeg a jogosult bankszámláján jóváírásra, vagy a pénztárba befizetésre kerül. Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk.6:48.§-a szerinti (gazdálkodó szervezet esetén 6:155 § (1) szerinti) késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek összege a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, gazdálkodó szervezet esetén ennek nyolc százalékponttal növelt értéke.

Szerződési biztosítékok

A munkák megkezdése előtt Vállalkozó a Megrendelőtől további előleget kérhet. A szerződés teljesítés esetén az előleg összege a  megrendelés teljes összegébe beleszámít.

Szerződésszegés

Vállalkozó és Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból hibásan teljesít, késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés lehetetlenné válik.

Szerződés megszűnése

A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik. 

A felek között létrejött eseti szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet a felek közös megegyezésével, a Megrendelő elállásával vagy felmondásával, valamint a Vállalkozó felmondásával vagy elállásával.

Jogok

Amennyiben az egyedi szerződések, vagy jelen ÁSZF egyes szolgáltatásokra vonatkozó fejezete másként nem rendelkezik.

Vállalkozó – amennyiben erről Megrendelővel külön másban nem egyeznek meg – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja.

Vállalkozó az általa forgalmazott termékekre rendeltetésszerű használat esetén 1 év jótállást vállal. 

Vitás esetekben Felek megállapodásra törekednek.

Megállapodás hiányában a hatáskörrel rendelkező illetékes bíróság jár el.